Privacyverklaring

Bij 'Sylvane Holistische Communicatie' worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Deze privacyverklaring is bedoeld om uit te leggen welke gegevens ik verzamel en hoe ik deze gebruik, deel, bewaar en beveilig.

De verwerking van privacygevoelige gegevens gaat ten alle tijde conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG-wet).

Op welke manieren verzamelt 'Sylvane Holistische Communicatie' uw gegevens?

 • Dit doet 'Sylvane Holistische Communicatie' via de online mail-link info@holistischecommunicatie.com
 • Bij het gebruik van onze website en diensten laat u bepaalde gegevens bij mij achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Ik vraag bij het plaatsen en afrekenen van uw kaarten voor (interactieve)lezingen om enkele persoonsgegevens.
 • Via sms,app en/of mailcontact
 • Schriftelijk tijdens de trainingsdagen zelf.

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeute, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO.
Uw dossier bevat:

 • Normale persoonsgegevens: naam, geboortedatum, geslacht, adres, telefoonnummer, email-adres en bij zakelijke klanten de bedrijfsgegevens.
 • Bijzondere persoonsgegevens: de gegevens die worden opgetekend tijdens uw coaching & reading en later in uw dossier vermeld.
 • Aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij bijvoorbeeld een andere alternatieve zorgverlener(ster).

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Delen van jouw persoonsgegevens

Op het moment dat 'Sylvane Holistische Communicatie ' gebruikt maakt van derden om uw gegevens te verwerken is die partij de verwerker. Als er andere partijen betrokken zijn, kan deze partij ook uw gegevens verwerken. ‘Sylvane Holistische Communicatie’ heeft een boekhouder/accountant.

 • ‘Sylvane Holistische Communicatie’ zal uw normale persoonsgegevens zo nodig delen met onze boekhouder/accountant

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de coaching & reading is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar(ster). Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst daarover informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Bewaren van jouw persoonsgegevens

De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de factuur

Op de factuur die u ontvangt staan de volgende gegevens:

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling: Coaching & Reading
 • De kosten van het consult

Jouw rechten

Recht op bezwaar: Het is toegestaan om bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens.
Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: U mag bezwaar maken tegen het verwerken van bepaalde delen van uw persoonsgegevens.

Recht op duidelijke informatie: U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens verwerkt en bewaard worden (U kunt dit nazien in het huidige document).
Recht op inzage en dataportabiliteit: U heeft het recht om alle persoonsgegevens in te zien die ‘Sylvane Holistische Communicatie’ van U heeft verzameld en een digitale kopie aan te vragen.

Recht van rectificatie en aanvulling: U heeft het recht om incorrecte of incomplete gegevens aan te passen.
Recht op vergetelheid: Ik wis uw persoonsgegevens indien U daarom vraagt, tenzij ‘Sylvane Holistische Communicatie’ een goede reden heeft dit niet te doen.

‘Sylvane Holistische Communicatie’ zal er alles aan doen om uw authenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van uw gegevens veilig te stellen.

Je gegevens beschermen

‘Sylvane Holistische Communicatie’ zal er alles aan doen om uw authenticiteit, integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van je gegevens veilig te stellen.

Ontevreden?

Ben je niet tevreden op de manier waarop ‘Sylvane Holistische Communicatie’ met uw persoonsgegevens omgaat? Je kunt ‘Sylvane Holistische Communicatie’ dit laten weten, maar mocht u niet tevreden gesteld zijn, dan adviseert ‘Sylvane Holistische Communicatie’ u om contact op te nemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens via telefoonnummer 0900 2001 201.

14 september, 2020 Middelburg

Scroll naar boven